รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2558 17:01:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TLGF"
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "TLGF"
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส 
รีเทล โกรท (TLGF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.2279
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 10.2107
วันที่มีผล                      : 16 มิ.ย. 2558
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________