รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2558 09:45:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
RPC
แหล่งข่าว
RPC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ทันหุ้นและหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ว่า 
"สยามราชจะเข้าซื้อหุ้นของ RPC จำนวน 35% จากผู้ถือหุ้นใหญ่ คาดราคาไม่ต่ำกว่า 3 บาท" นั้น
  
บริษัทฯ ได้สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารได้รับแจ้งว่า 
ไม่เคยติดต่อและเจรจากับทางสยามราชดังที่เป็นข่าว ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงว่า
ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด จะเรียนให้ทราบต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร )
                  เลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้