รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2558 07:57:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHARAN เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มิถุนายน 2558
หลักทรัพย์
CHARAN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) (CHARAN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 60,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 120,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 12,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผลรวม 6,000,000 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 1 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 มิ.ย. 2558
______________________________________________________________________