รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 มิ.ย. 2558 17:31:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.REG-MF 0153/2558
              วันที่ 4 มิถุนายน 2558

เรื่อง  ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะนายทะเบียนของ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
ขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  จำนวนหน่วย  %ของทั้งหมด
1  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  322,333,300  33.33
2  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  96,000,700  9.93
3  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)  59,800,000  6.18
4  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  56,503,600  5.84
5  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   56,086,700  5.80
6  ธนาคารออมสิน  49,261,000  5.09
7  สำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)  24,475,900  2.53
8  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  23,600,000  2.44
9  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์  17,761,500  1.84
10  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  13,625,400  1.41

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท มีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมด 2,860 ราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ                (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
                                           
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม และลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์  0-2680-6100 ต่อ 6308
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้