รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2558 18:30:00
หัวข้อข่าว
ผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 11 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.PIF 0173/2558
                                               วันที่
 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรื่อง    ผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน ครั้งที่ 11 ของ
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท(TLGF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทจัดการได้ประกาศลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 11
ของกองทุนรวมโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.0172 บาท
โดยทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่
30 เมษายน 2558 และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้ แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 19 พฤษภาคม 
2558 แล้วนั้น

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 บริษัทจัดการได้ดำเนินการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 11 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และสำนักงาน
ก.ล.ต.ได้ออกหนังสือ เลขที่
พษ.55/2558 เรื่อง การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล 
โกรท ครั้งที่ 11
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการลดเงินทุนจดทะเบียน
 ดังนี้
รายการ  เงินทุนจดทะเบียน  (บาท)  จำนวนหน่วย  เงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วย (บาท/หน่วย)
ก่อนลด        25,571,038,730.65  2,337,282,928  10.2279
ลดเงินทุนจดทะเบียน - ครั้งที่ 11  (40,201,267.71)*  -  (0.0172)
หลังลดเงินทุนจดทะเบียน    25,530,837,462.94  2,337,282,928  10.2107
*จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจริง
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                       ขอแสดงความนับถือ


                  (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
               กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 686 6100 ต่อ 9
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้