รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2558 17:06:00
หัวข้อข่าว
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
หลักทรัพย์
OGC
แหล่งข่าว
OGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

ที่ สลน. 025/2558            


วันที่ 4 มิถุนายน 2558
เรื่อง     การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
เรียน     กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) 
ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 29 ข้อนั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายกีรติ อัสสกุล)
                

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท
โทร. 0-2661-6556 ต่อ 501
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้