รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มิ.ย. 2558 19:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน สมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         ที่ 365/2558 เรื่อง 
แจ้งสิ้นสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบิน สมุย (SPF)
วันที่ 3 มิถุนายน 2558

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบว่า
บริษัทจัดการได้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนรวมและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
ดังนี้

               เดิม          เปลี่ยนเป็น
      นางสาวหยดพลอย อนันตชัย       นายยุทธพล ลาภละมูล

         ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
  
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              
        ขอแสดงความนับถือ

            
        (นายยุทธพล ลาภละมูล)
         กรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
02-305-9271, 9269
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้