รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มิ.ย. 2558 13:22:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่   363/2558        
            
                                              วันที่ 2
 มิถุนายน 2558          


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม
2558 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ผู้ถือหน่วย                          หน่วย        %
 1  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)       21,600,000.00        30.00
 2  น.ส.โอภาพรรณ หวังมนตรี        8,103,600.00        11.26
 3  นายธีระพล หวังมนตรี                5,668,000.00         7.87
 4  นายไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์        3,751,200.00         5.21
 5  นายยง อารีเจริญเลิศ                3,000,000.00         4.17
 6  นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์        2,000,000.00         2.78
 7  นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์                1,884,400.00         2.62
 8  นายสุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์        1,307,000.00         1.82
 9  นายบัณฑิต บัณฑุชัย                1,030,100.00         1.43
10  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)        1,000,000.00         1.39
10  บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์จำกัด        1,000,000.00         1.39
               
     
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                          (นางสาวสิริพร 
สวัสดิ์อำนวยโชค)
                                                
ผู้อำนวยการฝ่าย


ฝ่ายบริการลูกค้า
โทร.02-305-9855-56
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้