รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มิ.ย. 2558 13:21:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 361/2558        
            
                                               วันที่ 
2 มิถุนายน 2558
        


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
             
 
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย                                     หน่วย      
     %
 1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          238,452,400        25.10
 2  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)           76,497,176   8.05
 3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   67,800,000   7.14
 4  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD           23,231,900   2.45
 5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์           20,943,900   2.20
 6  GIC PRIVATE LIMITED                           19,955,601   2.10
 7  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์           17,836,600   1.88
 8  นายชาลี วลัยเสถียร                           16,083,500   1.69
 9  นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์                   12,675,600   1.33
 10  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี                           12,310,000   1.30       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                          (นางสาวสิริพร 
สวัสดิ์อำนวยโชค)
                                          ผู้อำนวยการ 
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้