รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มิ.ย. 2558 12:40:00
หัวข้อข่าว
ประกาศการปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 2059/2558           วันที่ 3 มิถุนายน 2558

เรื่อง   ประกาศการปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
     เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน ในส่วนเส้นทางสัมปทาน
23.5 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตไปอ่อนนุช และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสะพานตากสิน
(รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่) และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน ดังต่อไปนี้

   1. โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป
     50 เที่ยว ราคา 25 บาท / เที่ยว  40 เที่ยว ราคา 26 บาท / เที่ยว
     25 เที่ยว ราคา 28 บาท / เที่ยว  15 เที่ยว ราคา 30 บาท / เที่ยว

   2. โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วัน สำหรับนักเรียน - นักศึกษา
     50 เที่ยว ราคา 18 บาท / เที่ยว  40 เที่ยว ราคา 19 บาท / เที่ยว
     25 เที่ยว ราคา 21 บาท / เที่ยว  15 เที่ยว ราคา 23 บาท / เที่ยว

   3. โปรโมชั่นบัตรโดยสารประเภท 1 วัน ราคา 140 บาท

     ทั้งนี้ ในเส้นทางส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุชไปแบริ่ง และจากสถานีสะพานตากสินไปบางหว้า 
ซึ่งเป็นส่วนของกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

    โดยการปรับโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
ซึ่งการปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บดังกล่าวสามารถทำได้ตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ             
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้