รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ค. 2558 08:49:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CSS เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
หลักทรัพย์
CSS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 
(มหาชน) (CSS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 434,207,567.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 868,415,134
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 173,666,952
ทุนใหม่ (บาท)                    : 521,041,043.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,042,082,086
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : 
การจ่ายหุ้นปันผลที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน (Record Date) ณ วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 รวม 173,666,952 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 5 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 พ.ค. 2558
______________________________________________________________________