รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ค. 2558 13:15:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
RPC
แหล่งข่าว
RPC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท/RPC") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 
ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

-  มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ หอมชื่น ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทน นายพินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการเดิมที่ลาออก
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้