รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2558 18:32:00
หัวข้อข่าว
รายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
               กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
                    รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน  :  รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้า
                   ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง
                   23.5 กิโลเมตรประกอบด้วยสายสุขุมวิท ระยะทาง 17
                   กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสาย
                   สีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
                   ถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุด
                   วันที่ 4 ธันวาคม 2572)

2. ประเภททรัพย์สิน  :   สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต
                   จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

3. ผู้ดำเนินการ   :   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
        เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
                   กรุงเทพมหานคร

4. ราคาประเมิน *  :   64,010,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

5. วันที่ประเมินค่า   :   30 มิถุนายน 2557  

6. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  :   บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด  


*   ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานทีเ
หลืออยู่ และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราส่วนลด
(Discount rate) ที่ 9% ต่อปี

    บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเห็นว่า ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาประเมิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557

    
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษ
ัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้