รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2558 17:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         จท.11-580294                25 พฤษภาคม 2558

เรื่อง   แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
รายเดิม  เปลี่ยนเป็น
1.  นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4098 )

1.  นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3731)
2.  นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4068)
3.  นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795)
4.  นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9832)
5.  นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
(เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4323)
  
  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงินงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

   ขอแสดงความนับถือ
         กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
     โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


        (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
   ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้