รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2558 13:12:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
(เพิ่มเติมเนื้อหาในหัวข้อรายได้รวม)
ที่ JTS/CS-011/2558
  29 เมษายน 2558
เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานและงบการเงินรวม   จำนวน 1 ชุด
   2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย
     ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 (F45-3) จำนวน 1 ชุด
  
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอนำส่งรายงานและงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1
ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
และผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
พร้อมทั้งขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมประจำไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 18.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี
2557 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 37.29 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18.55 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 49.75
รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการงานโครงการ จำนวน 1.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.48 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.29
-  รายได้จากสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ 
และจากการให้บริการโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal
Service Obligation : USO) จำนวน 0.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.38
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 12.19 ล้านบาท 
ลดลงจำนวน 6.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.97
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 4.80 ล้านบาท  โดยรายได้อื่นๆส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจำนวน 4.58 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวมประจำไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 5.26 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการรวมอยู่ที่  20.36 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.10
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 74.17 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลง
3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมประจำไตรมาส 1 ปี 2558 
จำนวน 22.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมอยู่ที่ 35.72 ล้านบาท ลดลงจำนวน 13.22
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 37.01 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน
11.62 ล้านบาท
4.  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินประจำไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 2.82 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 3.15 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.33
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.48  โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยจ่าย
โดยดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน
5.  กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมประจำไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 0.59 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ่งมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 16.98 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.39
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 96.53
6.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2558 จำนวน 4.98 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ที่มีขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 15.46 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 10.48
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 67.79 ขาดทุนจากการดำเนินงานดังกล่าว เมื่อหักรายการ
-  ค่าเสื่อมราคา จำนวน 4.03 ล้านบาท
-  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 0.59 ล้านบาท
-  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 2.82 ล้านบาท
ทำให้ขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 12.42 ล้านบาท

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
  กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้