รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2558 13:08:00
หัวข้อข่าว
รายงานข้อพิพาททางกฎหมาย
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ JTS/CS-018/2558

  22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง  รายงานข้อพิพาททางกฎหมาย
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีคดีหรือข้อพิพาทซึ่งยังไม่สิ้นสุด 
ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  บริษัทฯ ถูกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ("สพฐ.") 
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางฐานผิดสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ("แท็บเล็ต") โซนที่ 4
(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้วยทุนทรัพย์ 190,153,240.38 บาท และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
ทางบริษัทฯ ได้ยื่นคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ
ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาต่อ สพฐ. บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดตามสัญญาซื้อขายฯ และไม่ต้องรับผิดต่อ สพฐ.
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ยกเลิกโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่
สพฐ. แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ จะต้องชำระค่าปรับและค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ
สามารถเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวคืนจากบริษัทผู้ขายได้
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  

  (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้