รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2558 20:57:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
จท.11- 580270            15 พฤษภาคม 2558

.
เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาสที่ 1/2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2557
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2558 จำนวน 1,275.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงเป็นจำนวน 14,497.99 ล้านบาท (ร้อยละ 91.92)
จากงวดเดียวกันของปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 14,725.80 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 0.85 ล้านบาท และสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2557 เท่ากับ 14,726.65 ล้านบาท)
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กองทุนรวมไม่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในไตรมาสที่ 1/2558 ขณะที่ในไตรมาสที่
1/2557 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
ซึ่งส่งผลให้เกิดกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจำนวน 14,726.65 ล้านบาท ทั้งนี้
ทางกองทุนรวมได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยในปี 2558 เป็นต้นไป
กองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเกิดในไตรมาสที่ 4 ของแต่ละปี
เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น 
กองทุนรวมจึงมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่ำกว่าในงวดเดียวกันของปี 2557 เกินร้อยละ
20

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด


   (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้