รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2558 17:12:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
QH
แหล่งข่าว
QH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 พ.ค. 2558

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,530,658,538
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 6 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 1,530,614,092
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 44,446
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : 
บริษัทจะดำเนินการตัดหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งต่อไปในอนาคต

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,530,658,538
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,530,614,092
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 44,446
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสุวรรณา พุทธประสาท
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้