รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2558 17:51:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2558
หมายเหตุ                      :

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

เรื่อง  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารสำหรับงบการเงินสำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สตาร์ส
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ดังต่อไปนี้
ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 21.63 ล้านบาทและมีผลขาดทุนสุทธิรวม -5.20 ล้านบาทตามลำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแล้ว มีผลการดำเนินงานลดลง 26.83
ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 124.04 เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
บริษัทฯมีการรับรู้รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยจำนวน 73.44 ล้านบาท
ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558
บริษัทฯไม่มีรายได้ในส่วนนี้
อย่างไรก็ตามหากไม่รวมรายได้จากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยแล้
ว ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ในปี 2558 ปรับตัวดีขึ้นกว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
มากกล่าวคือหากไม่รวมรายได้จากเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยแล้ว ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
จะมีผลชาดทุนสุทธิ -51.81 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 46.61
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.96
ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยสำคัญๆดังต่อไปนี้

1.  บริษัทฯมีรายรับจากการขายสินค้าและบริการจำนวน 2,484.39
ล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 469.74 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.32
เนื่องจากการขยายตัวของสินค้าเดิมรวมกับบริษัทฯมีรายได้จากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกับปีก่อนคือมีจำนวน 48.17 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1.90
ล้านบาท 

2.  ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 4.28 ล้านบาท ลดลง 2.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 35.40
จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และ
สามารถจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวคืนให้แก่สถาบันการเงินได้จำนวนมาก3.  บริษัทฯมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
และ รายได้จากการขายเศษซาก เพิ่มขึ้น 3.01 ล้านบาท และ 5.13 ล้านบาทตามลำดับ
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีรายได้อื่นๆ ลดลง 1.66
ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


            ขอแสดงความนับถือ
      บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน            (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายการเงินและการบริหาร)
          ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้