รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ค. 2558 17:23:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลข่าวที่ปรากฎในสื่อ
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 1734/2558        วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

เรื่อง  ชี้แจงข้อมูลข่าวที่ปรากฎในสื่อ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

        ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อบางฉบับว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ("กทค.") 
ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เห็นชอบให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อนึ่ง
ได้ปรากฎข่าวเพิ่มเติมในสื่อบางฉบับว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("สำนักงาน กสทช.")
เตรียมทำหนังสือสอบถามไปถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อให้อธิบายรูปแบบการดำเนินการของกองทุ
น


        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทจัดการยังไม่ได้รับหนังสือ จากสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้
หากบริษัทจัดการได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. บริษัทจัดการจะชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่สำนักงาน กสทช.
ขอมาต่อไป

        อนึ่ง บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาโดยตลอด
อีกทั้งก่อนการจัดตั้งกองทุนบริษัทจัดการได้มีการหารือไปยังสำนักงาน กสทช. ในประเด็นดังกล่าว
ซึ่งสำนักงาน กสทช.
ได้มีหนังสือตอบกลับถึงแนวทางในการดำเนินการของกองทุนซึ่งบริษัทจัดการก็ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                          ขอแสดงความนับถือ
                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  


                          ( นายสุทธิพงศ์  พัวพันธ์ประเสริฐ )
                                          รองกรรมการผู้จัดการ
Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 551
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้