รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2558 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 29 เม.ย. 2558
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-010/2558

  29 เมษายน 2558

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29
 เมษายน 2558 ได้มีมติดังนี้:

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,103,759 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  364,103,759  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

3.  อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,104,759 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  364,104,759  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A

4.  อนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 
2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  ไม่จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2557 ทำให้ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 65,185,713.70 บาท
4.2  งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,134,859 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  364,132,059  99.9992
ไม่เห็นด้วย  2,800  0.0008
งดออกเสียง  0  N/A

5.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้
ชื่อ-สกุล  เลขที่ใบรับอนุญาต  บริษัท  
1. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  3930  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  หรือ
2. นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  4523  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  หรือ
3. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล  4498  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาท 
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,163,165 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  364,163,165  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A

6.  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้
  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล พลตรี(หญิง) สุนันทา
สิริสัมพันธ์ และนายปลื้มใจ สินอากร รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 364,237,665 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้


รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %
1. นายเกรียงศักดิ์  เฉลิมติระกูล  364,217,665  99.9945  20,000  0.0055  10,000  N/A
  กรรมการ            
2. พลตรี(หญิง) สุนันทา  สิริสัมพันธ์  364,213,865  99.9935  23,800  0.0065  10,000  N/A
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            
3. นายปลื้มใจ  สินอากร  364,167,865  99.9808  69,800  0.0192  10,000  N/A
  กรรมการ            

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 364,257,665 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย  364,140,665  99.9679
ไม่เห็นด้วย  67,000  0.0184
งดออกเสียง  50,000  0.0137จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ  (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้