รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2558 21:59:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
NOBLE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2558
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 
9  ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน
1,969,413,525 บาท รวมเป็นจำนวน 1,369,413,525 บาท
โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท
โดยได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน รายละเอียดของคะแนนเสียงเป็นดังนี้
เห็นด้วย    179,831,688   เสียง คิดเป็นร้อยละ  46.41
ไม่เห็นด้วย    206,519,101   เสียง คิดเป็นร้อยละ  53.30
งดออกเสียง     1,122,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.29
ทั้งนี้ วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น 
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 9 จึงมีผลให้วาระที่ 10 วาระที่ 11 วาระที่ 12
และวาระที่ 13 ตกและสิ้นผลไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้