รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2558 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2558
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
1.  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
  เห็นด้วย  214,008,931  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  100.00
    ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
    งดออกเสียง  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ        -
2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
3.  มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังต่อไปนี้
  เห็นด้วย  214,180,124  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  100.00
    ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
    งดออกเสียง  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ        -
4.  มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
  เห็นด้วย  214,180,124  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  100.00
    ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
    งดออกเสียง  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ        -


5.  มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
1.  นาย สมนึก ไชยกุล ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
  เห็นด้วย  214,180,124  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  100.00
    ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
    งดออกเสียง  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ        -
2.  รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ด้วยคะแนนเสียง
  เห็นด้วย  214,180,124  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  100.00
    ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
    งดออกเสียง  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ        -
6.  มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนไว้เท่ากับปี 2557 ตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติไว้ มีรายละเอียดดังนี้
  ตำแหน่ง  ค่าตอบแทน
(บาท/คน/เดือน)  เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ   ประธาน  36,000  5,000
  กรรมการ  24,000  5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ   ประธาน  36,000  5,000
  กรรมการ  30,000  5,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   ประธาน  0  5,000
  กรรมการ  0  5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประธาน  0  5,000
(เฉพาะที่มาจากกรรมการอิสระ)  กรรมการ  0  5,000
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้
  เห็นด้วย  214,240,124  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  100.00
    ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
    งดออกเสียง  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ        -


7.  มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประจำปี 2558 ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังนี้ นางสาววิสสุตา จริยธนากร
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853) และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501)
และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313)
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 รวมเป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
  เห็นด้วย  214,240,124  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  100.00
    ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ  -
    งดออกเสียง  0  เสียง  หรือเท่ากับร้อยละ        -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            ขอแสดงความนับถือ


            (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการบริหาร
    บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้