รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2558 08:30:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2558
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วรุตม์ สมะลาภา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 23/04/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.63% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/04/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 5.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________