รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2558 19:22:00
หัวข้อข่าว
รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์
SF
แหล่งข่าว
SF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 22 เม.ย. 2558
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลประจำปี 2557
หมายเหตุ                      :
บริษัทเปลี่ยนแปลงการจ่ายปันผลต่อหุ้นในอัตรา 0.22223 บาทต่อหุ้น (เดิม 0.22222 บาทต่อหุ้น) โดยแบ่งเป็น
 2 ส่วน ดังนี้
1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 296,103,006 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 296,103,006 บาท
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว
ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เท่านั้น
2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02223 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32.92 ล้านบาท 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เพียงพอกับภาษีหัก ณ
ที่จ่ายที่บริษัทจะชำระแทนผู้ถือหุ้น (เดิม 0.02222 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงิน 32.90 ล้านบาท) ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดในส่วนนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้