รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 เม.ย. 2558 08:53:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CSS เริ่มซื้อขายวันที่ 17 เมษายน 2558
หลักทรัพย์
CSS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ CSS เริ่มซื้อขายวันที่ 17 เมษายน 2558
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 
(มหาชน) (CSS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 362,867,755.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 725,735,510
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 142,679,624
ทุนใหม่ (บาท)                    : 434,207,567.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 868,415,134
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CSS-W1) จำนวน 
142,679,624 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 142,679,624 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.50
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 17 เม.ย. 2558
______________________________________________________________________