รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 เม.ย. 2558 12:38:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
TSTE
แหล่งข่าว
TSTE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
ที่ 043/2558                            

วันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง    ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้สอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาบริษัทฯ 
เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ
ขอชี้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีพัฒนการใดๆ ที่สำคัญ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้