รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 เม.ย. 2558 19:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการไม่ใช้สิทธิในการเข้าลงทุนในโรงแรม ของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11/580192                 3 เมษายน 2558

เรื่อง  แจ้งการไม่ใช้สิทธิในการเข้าลงทุนในโรงแรมไอบิส หัวหิน และ/หรือ โรงแรม ไอบิส กะตะ ของบริษัท ดิ 
เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งเรียนการไม่ใช้สิทธิในการเข้าลงทุนในโรงแรมไอบิส หัวหิน และ โรงแรม ไอบิส กะตะ ของบริษัท ดิ
เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ERAWAN") สรุปสาระสำคัญดังนี้
ERAWAN ได้แจ้งความประสงค์เพื่อเสนอขายโรงแรมไอบิส หัวหิน และ/หรือ โรงแรม ไอบิส กะตะ 
("ทรัพย์สินที่จะขาย") ให้แก่กองทุนรวม เพื่อปฏิบัติตามสัญญาตกลงกระทำการซึ่งทำขึ้นไว้กับกองทุนรวม
ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2556
  โดยที่สัญญาตกลงกระทำการ กำหนดระยะเวลาซึ่งกองทุนรวม 
ต้องดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใน 60
วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือของ ERAWAN กล่าวคือ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
แต่ด้วยหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.25/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ข้อ 58 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศฯ ที่ สน. 40/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(ฉบับที่ 9) กำหนดให้การขอความเห็นชอบเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงานฯ") ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เป็นเหตุให้กองทุนรวมจะสามารถดำเนินการเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ ERAWAN ได้เสนอขายได้
ก็ต่อเมื่อกองทุนรวมได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ
ื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เสียก่อน
นอกจากนั้น กองทุนรวมต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 50/2556 เรื่อง 
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ("ประกาศที่ ทจ.
50/2556")
และด้วยขั้นตอนสำหรับการดำเนินการเพื่อให้กองทุนรวมสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ตามประกาศ/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้
องได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า 60 วันนับจากวันได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวจาก
ERAWAN
เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทจัดการจึงได้พยายามอย่างที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยการเจรจาและมีหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาดังกล่าวไปยัง ERAWAN
เพื่อพิจารณาผ่อนผันและขยายระยะเวลาให้กองทุนรวมสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สิทธิในการเข้าลงทุ
นในโรงแรมดังกล่าว อาทิ
การดำเนินการเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในการแปลงสภาพและเพิ่มเงินลงทุนเพื่อลงทุนเพิ่มเติม
ตลอดจนการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานฯ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ERAWAN ได้พิจารณาและแจ้งกลับมายังบริษัทจัดการว่า 
การพิจารณาภายใต้กรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาตกลงกระทำการน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของ
ERAWAN ทั้งเรื่องผลตอบแทนที่ ERAWAN
จะได้รับและเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของ
ERAWAN
อีกทั้งระยะเวลาที่บริษัทจัดการขอขยายเพื่อให้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติม
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาตกลงกระทำการอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ ERAWAN
จึงปฏิเสธที่จะขยายกรอบเวลาตามที่บริษัทจัดการได้ร้องขอ ด้วยเหตุดังกล่าว
กองทุนรวมจึงจำเป็นต้องสละสิทธิในการเข้าลงทุนในโรงแรมไอบิส หัวหิน และ/หรือ โรงแรม ไอบิส กะตะ ของ
ERAWAN ในครั้งนี้  อย่างไรก็ดี สิทธิในการลงทุนในโรงแรมไอบิสของ ERAWAN
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยตามเงื่อนไขในสัญญาตกลงกระทำการยังคงมีผลต่อไปภายใน 5 ปี นับจากวันที่ ERAWAN
จดทะเบียนโอนโรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา ให้แก่กองทุนรวม กล่าวคือ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
 2561
อนึ่ง ERAWAN 
มีความผูกพันตามสัญญาตกลงกระทำการที่จะไม่เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นในลักษณะที่มีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างห
รือดีกว่าเงื่อนไขที่เสนอให้แก่กองทุนรวมสำหรับการเสนอขายและ/หรือให้เช่าโรงแรมไอบิส หัวหิน
และ/หรือโรงแรมไอบิส กะตะ เป็นเวลา 150
วันนับแต่วันที่กองทุนรวมปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ กล่าวคือ สิ้นสุดวันที่
19 สิงหาาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              
 ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้