รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2558 17:39:00
หัวข้อข่าว
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F 24-1
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้
  ต่อวาระ
  ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ         ? กรรมการตรวจสอบ
  คือ   (1) นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
    (2) นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
    (3) นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
  โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.............................??????...........................???????????????.......................
.........????????
?????.............................??????...........................???????????????..................
..............???
??????????...............................??????...........................???????????????...........
.............
  โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 
????????...............
    
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
    1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล       วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี
    2. กรรมการตรวจสอบ  นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี
    3. กรรมการตรวจสอบ  นายโอภาส ศรีพรกิจขจร      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย

     คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6.  รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำในช่วงที่เหมาะสม
7.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม ครอบคลุมถึงสารสนเทศต่อไปนี้
7.1  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นดังนี้
1)  ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2)  ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3)  การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4)  ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5)  รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
7)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
      
      ลงชื่อ ??????????????????? กรรมการ
              (นายเออิจิ ฮามาดา)
      (ตราประทับ)

        ลงชื่อ ???????????????????กรรมการ
                (นายจิโร่ นิชิยาม่า)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้