รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 มี.ค. 2558 17:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 27 มี.ค. 2558
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่  020/2557            
              27 มีนาคม 2558
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 
ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขที่ 21/100
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 - 13.20 น. ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย    568,735,817  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100
ไม่เห็นด้วย  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0
งดออกเสียง  271    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2557 และมีมติอนุมัติรายงานประจำปีด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย    568,796,166  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
ไม่เห็นด้วย  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0
งดออกเสียง  271    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
3. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ซึ่งได้รับการสอบบัญชีและรับรองโดย นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย    568,796,266  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100
ไม่เห็นด้วย  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0
งดออกเสียง  171    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
5. ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท 
(สองบาทสามสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2557
ในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิท
ธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 กำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย    568,796,266  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100
ไม่เห็นด้วย  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0
งดออกเสียง  171    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
6. ที่ประชุมมีมติ:
6.1 
เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเส
ียงดังนี้
ชื่อ  คะแนนเสียง
1. นายมาซาโตะ ทาเคอิ  577,804,570
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล  579,132,510
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร  578,833,710
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  578,803,310
5. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ  578,162,910
6. นายเออิจิ ฮามาดา  578,213,549
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า  578,202,410
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์  578,703,428
9. นายสุวิช สุวรุจิพร  483,820,168
6.2 กำหนดเงินตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ 
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย    568,795,266  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999
ไม่เห็นด้วย  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0
งดออกเสียง  171    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0
บัตรเสีย    1,000    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2558
แทนผู้สอบบัญชีเดิมเนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทมาเป็นเวลา 5
ปีติดต่อกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,440,000 บาท
(สองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย    568,795,266  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100
ไม่เห็นด้วย  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ  0
งดออกเสียง  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ

             (นายเออิจิ ฮามาดา)
                ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้