รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มี.ค. 2558 18:07:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
หลักทรัพย์
PB
แหล่งข่าว
PB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2558
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 08 พ.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 30 เม.ย. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.66
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.28
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.38
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2558
วันประชุม                      : 24 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 เม.ย. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 02 เม.ย. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 30 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน
หมายเหตุ                      :
   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ 
ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
10510 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :-
    วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2557
    วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557
    วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
    วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
    วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
    วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ
    วาระที่ 7  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
    วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
    วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

   รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ , นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นายกำธร ตติยกวี และ
นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน คือ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ , นายอภิชาติ
ธรรมมโนมัย , นายกำธร ตติยกวี และเสนอแต่งตั้ง นางสาวพนิดา ประโยชน์ทวีกิจ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558
    และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านคือ นายธวัช แก้วพิทักษ์ จากเดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน
 เป็น 15 ท่าน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้