รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2558 08:41:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558
หลักทรัพย์
MK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชาย งามอัจฉริยะกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -22.386% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นาย ชาย งามอัจฉริยะกุล จำหน่าย 20.772% นางสาว ขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร จำหน่าย 1.614%
ทุกท่านเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 22.386%)

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -22.386% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นางสาว ขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร จำหน่าย 1.614% นาย ชาย งามอัจฉริยะกุล จำหน่าย 20.772%
ทุกท่านเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 22.386%)

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง ธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวุฒิ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.812% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.7155% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นาง ธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวุฒิ จำหน่าย 2.549% นาย พิสิษฐ์ พงศ์เกษมหิรัญ จำหน่าย 2.263%
ทุกท่านเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 4.812%)

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิสิษฐ์ พงศ์เกษมหิรัญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.812% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.7155% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นาย พิสิษฐ์ พงศ์เกษมหิรัญ จำหน่าย 2.263% นาง ธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวุฒิ จำหน่าย 2.549%
ทุกท่านเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 4.812%)

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ภัทรภพ อิทธิสัญญากร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 39.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 47.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.736% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 12/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ปราโมทย์ พสวงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 24.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ปิติ ตันพัฒนรัตน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -21.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 20.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นาย ปิติ ตันพัฒนรัตน์ จำหน่าย 10.88% นาย พงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ จำหน่าย 10.72%
ทุกท่านเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 21.60%)

10. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -21.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 20.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นาย พงษ์สันต์ ลีลาปราชญ์ จำหน่าย 10.72% นาย ปิติ ตันพัฒนรัตน์ จำหน่าย 10.88%
ทุกท่านเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนจำหน่ายรวมทั้งกลุ่มคือ 21.60%)

11. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

12. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

13. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อำนาจ วงศ์สุวรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.34% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

14. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

15. รายงานการ หุ้นของบมจ. สหยูเนี่ยน(listed)
โดย นาย ดำหริ ดารกานนท์
ซึ่งเป็นการเพิ่ม concert party เมื่อวันที่ 13/03/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 45.4805% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________