รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มี.ค. 2558 17:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 580156                      12 มีนาคม 2558

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ  ตารางสรุปการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ครั้งที่ 1/2558

ตามหนังสือเลขที่ จท.11/580111 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
("กองทุนรวม") ได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับมติจากที่ประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 ให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมทั้ง 4 วาระ คือ 1)
การอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2)
การอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงท
ุนเพิ่มเติม 3) การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และปรับปรุงข้อมูลต่างๆ
ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
ลงทุนเพิ่มเติม ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ 4)
การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
และ/หรือปรับปรุงข้อมูล อื่น ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ 
โทร.   02-777-7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
    


     (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
        ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้