รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2558 17:03:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 3 มีนาคม 2558
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558          
          
   ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 อนุโลมตามมาตรา 199 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งงบการเงินแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ออกหุ้น (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)          
   ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 จำนวน
 13 บริษัท ดังนี้

       ชื่อบริษัท            จำนวนวันที่ล่าช้า   
          
1. บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ASCON)  
        งบการเงิน Q1 ปี 54       1,385   
  งบการเงิน Q2 ปี 54       1,296   
  งบการเงิน Q3 ปี 54       1,205   
  งบการเงินรายปี 54       1,098   
  แบบ 56-1 ปี 54       1,065   
  แบบ 56-2 ปี 54       1,037   
  งบการเงิน Q1 ปี 55       1,022   
  งบการเงิน Q2 ปี 55       931   
  งบการเงินรายปี 55       701   
  แบบ 56-1 ปี 55       701   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 56*     566   
  งบการเงินรายปี 56       337   
  แบบ 56-1 ปี 56       337   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*     201   
          
2. บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) (SINGHA)  
         แบบ 56-2 ปี 53       1,400   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 56*     566   
  งบการเงินรายปี 56       337   
  แบบ 56-1 ปี 56       337   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*     201   
          
3. บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน) (SCAN)  
         แบบ 56-1 ปี 54       1,065   
  แบบ 56-2 ปี 54       1,037   
  งบการเงิน Q1 ปี 55       1,022   
  งบการเงิน Q2 ปี 55       931   
  งบการเงิน Q3 ปี 55       839   
  งบการเงินรายปี 55       732   
  แบบ 56-1 ปี 55       701   
  แบบ 56-2 ปี 55       672   
  งบการเงิน Q1 ปี 56       657   
  งบการเงิน Q2 ปี 56       566   
  งบการเงิน Q3 ปี 56       474   
  งบการเงินรายปี 56       337   
  แบบ 56-1 ปี 56       337   
  แบบ 56-2 ปี 56       307   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*     201   
          
4. บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SMC)
  แบบ 56-1 ปี 54       1,065   
  แบบ 56-2 ปี 54       1,037   
  งบการเงิน Q1 ปี 55       1,022   
  งบการเงิน Q2 ปี 55       931   
  งบการเงิน Q3 ปี 55       839   
  งบการเงินรายปี 55       732   
  แบบ 56-1 ปี 55       701   
  แบบ 56-2 ปี 55       672   
  งบการเงิน Q1 ปี 56       657   
  งบการเงิน Q2 ปี 56       566   
  งบการเงิน Q3 ปี 56       474   
  งบการเงินรายปี 56       337   
  แบบ 56-1 ปี 56       337   
  แบบ 56-2 ปี 56       307   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 57*     201   
          
5. บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)  
         งบการเงิน Q1 ปี 54       1,385   
  งบการเงิน Q2 ปี 54       1,296   
  งบการเงิน Q3 ปี 54       1,205   
  งบการเงินรายปี 54       1,098   
  แบบ 56-1 ปี 54       1,065   
  แบบ 56-2 ปี 54       1,037   
  งบการเงิน Q1 ปี 55       1,022   
  งบการเงิน Q2 ปี 55       931   
  งบการเงิน Q3 ปี 55       839   
  งบการเงินรายปี 55       732   
  แบบ 56-1 ปี 55       701   
  แบบ 56-2 ปี 55       672   
  งบการเงิน Q1 ปี 56       657   
  งบการเงิน Q2 ปี 56       566   
  งบการเงิน Q3 ปี 56       474   
  งบการเงินรายปี 56       368   
  แบบ 56-1 ปี 56       337   
  แบบ 56-2 ปี 56       307   
  งบการเงิน Q1 ปี 57       292   
  งบการเงิน Q2 ปี 57       201   
  งบการเงิน Q3 ปี 57       109
  
6. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)   จำกัด (มหาชน) (PRO)
         แบบ 56-1 ปี 55       701   
  แบบ 56-2 ปี 55       672   
  แบบ 56-1 ปี 56       337   
  แบบ 56-2 ปี 56       307   
            
7. บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)  
         แบบ 56-1 ปี 56       337   
  แบบ 56-2 ปี 56       307   
          
8. บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC)   
         งบการเงินรายปี 55       732   
  แบบ 56-1 ปี 55       701   
  งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 56*     566   
  งบการเงินรายปี 56       368   
  แบบ 56-1 ปี 56       337   
  งบการเงิน Q1 ปี 57       292   
  งบการเงิน Q2 ปี 57       201   
  งบการเงิน Q3 ปี 57       109   
  งบการเงินรายปี 57       1   
          
9. บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)  
         งบการเงิน Q1 ปี 57       292   
  งบการเงิน Q2 ปี 57       201   
  งบการเงิน Q3 ปี 57       109   
  งบการเงินรายปี 57       1   
          
10. บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CEI)
        งบการเงิน Q1 สิ้นสุด 31 ต.ค. 57     78   
          
11. บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ADAM)   
         งบการเงินรายปี 57       1   
          
12. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)  
         งบการเงินรายปี 57       1   
          
13. บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)  
         งบการเงินรายปี 57       1   
          
          
* งบการเงินที่จัดทำ โดยทีมผู้บริหาร (In - house)          
______________________________________________________________________