รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2558 17:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2558
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2558
วันประชุม                      : 29 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 18 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-004/2558

  2 มีนาคม 2558

เรื่อง  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้มีมติดังนี้

1.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

2.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

3.  เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558
  1.  นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930   หรือ
  2.  นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523   หรือ
  3.  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
  
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินไม่เกิน 1,290,000.00
บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ4.  เห็นควรให้ นายปลื้มใจ สินอากร นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล และ พลตรี (หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ 
ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2558
จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ก็ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 เช่นเดียวกัน

5.  อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ 
ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2557
  วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558
  วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.  อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (วัน Record 
Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม
2558

  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 
และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.jts.co.th) ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม
2558 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ  (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้