รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2558 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2557
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ JTS/CS-002/2558

  2 มีนาคม 2558

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2557
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1)  สำเนางบการเงินและงบการเงินรวม   จำนวน 1 ชุด
  2)  สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและรวมของบริษัทย่อย
    ประจำปี 2557 (F45-3)            จำนวน 1 ชุด
  
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอนำส่งรายงานและงบการเงินประจำปี 2557 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
และผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
พร้อมทั้งขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
รายได้รวม
ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 127.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 221.22 ล้านบาท 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 63.42 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากการขายสินค้าและบริการงานโครงการ จำนวน 38.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.05
-  รายได้จากสัญญาเช่าเครื่องโทรศัทพ์สาธารณะ 
และจากการให้บริการโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วไปและบริการเพื่อสังคม (Universal
Service Obligation : USO) จำนวน 9.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 62.01 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 48.60
-  รายได้อื่นๆจำนวน 18.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.14 โดยรายได้อื่นๆส่วนใหญ่ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับจำนวน
 14.71 ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริการ
ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 54.60 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2556 จำนวน 116.86 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 68.15 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 125.51
ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.83
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง จำนวน 19.99 ล้านบาท
หนี้สูญเพิ่มขึ้น จำนวน 9.26 ล้านบาท และตัดจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 5.73 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 12.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 4.36 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.88 โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยจ่าย
โดยดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 16.58 ล้านบาท 
โดยเป็นขาดทุนตามข้อผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
และเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 33.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 
70.42 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 192.08 ขาดทุนจากการดำเนินงานดังกล่าว เมื่อหักรายการ
-  ค่าเสื่อมราคา จำนวน 18.75 ล้านบาท
-  ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ จำนวน 37.49 ล้านบาท
-  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 16.58 ล้านบาท
-  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 12.50 ล้านบาท
-  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 14.67 ล้านบาท
ทำให้ขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 133.75 ล้านบาท

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้