รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2558 19:05:00
หัวข้อข่าว
การย้ายที่ทำการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         จท.11- 580110                27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง   การย้ายที่ทำการของบริษัทจัดการ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนรวม") ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า
บริษัทจัดการจะย้ายที่ทำการไปยังที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
บริษัทจัดการจึงขอแจ้งสถานที่ติดต่อใหม่ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501 www.scbam.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
         กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
 โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


  
                  (นายสานต่อ มุทธสกุล)
   ผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้