รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2558 09:26:00
หัวข้อข่าว
การพิจารณางดจ่ายเงินปันผลและพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2558
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2558
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 27 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :

         27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง    การพิจารณางดจ่ายเงินปันผลและพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
       ประจำปี 2558
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 2
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

      1.  มีมติรับรองและอนุมัติรายงานและงบการเงินของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป
      2.  มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 
และให้นำเสนอขออนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป
      
3.  มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
จำนวน 2 ท่าน คือ
     นายสมนึก ไชยกุล
     รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์  
        โดยให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป
      4.  มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
วาระที่ 2   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558
วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

               ขอแสดงความนับถือ
      บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


                    (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
                    และเลขานุการบริษัทฯ
                  ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้