รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.พ. 2558 09:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
ปี                         : 2014
ไตรมาส                       : ประจำปี
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ                      :


         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีผลแตกต่างเกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้

      ในปี 2557 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 116.47 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 
บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 136.25 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 252.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
185.48 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
แต่เมื่อพิจารณาถึงกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนรวมรายได้เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวน
72.92 ล้านบาทในปี 2557 และ 434.38 ล้านบาทในปี 2556 แล้ว
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามาก กล่าวคือในปี 2557 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน
189.39 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2556 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 298.13 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนลดลง
108.74 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.47 จากปีก่อน

      ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน มีสาเหตุจากปัจจัยที่สำคัญดังนี้
      1.  บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 8,992.81 ล้านบาท และ 7,651.87 ล้านบาทในปี 2557
และ 2556 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,340.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากที่ซบเซาต่อเนื่องมาหลายปีเ
นื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
ประกอบกับบริษัทฯได้รับความไว้วางใจ้ในการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ๆจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
      2.  ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2557 เท่ากับ 9,053.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,312.52 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทำให้มีขาดทุนขั้นต้น 60.60 ล้านบาท
หรือคิดเป็นขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 0.67 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ในปี 2556 มียอดขาดทุนขั้นต้น
89.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 1.16 ของรายได้จากการขายและบริการ
ยอดขาดทุนขั้นต้นลดลงจากปีที่ผ่านมา 28.42 ล้านบาท
เนื่องจากรายได้จากการขายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขายสินค้าในกลุ่ม Hard Disk Drive
แต่อย่างไรก็ตามยอดขาดทุนของบริษัทฯมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
      3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2557 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 199.89 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556
เท่ากับ 228.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.99 ของรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 29.06
ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหลายรายการลดลงได้แก่ ค่าการตลาดและ ค่าเดินทางต่างประเทศ ลดลง 2 ล้านบาท
 ค่าที่ปรึกษาลดลง 3.3 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สูญลดลง 5.5 ล้านบาท และค่านายหน้าลดลง 3.4 ล้านบาท เป็นต้น
      4.  ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย เท่ากับ 20.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 
ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2556 มีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 33.06 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลดลง 12.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.72
เมื่อเทียบกับปีก่อน
      5.  ในปี 2557 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 67.63 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 
มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 525.62
เมื่อเทียบกับปีก่อน

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

         ขอแสดงความนับถือ
              บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)        (นายยรรยงค์ สวัสดิ์)
              รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานการเงินและการบริหาร)
                           และเลขานุการบริษัทฯ
     
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้