รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2558 18:55:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 และการเปิดเผยสารสนเทศ
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่  014/2558  

              25  กุมภาพันธ์  2558

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 และการเปิดเผยสารสนเทศ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 - 12.10 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1.  อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบดุลบัญชีกำไร (ขาดทุน) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 
(ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อไป
2.  เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2557 
ในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท จำนวน
584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,842,356.40 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
24 เมษายน 2558
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.  เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน 
โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
นายมาซาโตะ ทาเคอิ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจขจร นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายเออิจิ ฮามาดา นายจิโร่ นิชิยาม่า นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ และนายสุวิช สุวรุจิพร 
นอกจากนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน
นายชิกาฮิเด โมริ รวมทั้งสิ้นเป็นคณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน โดยนายชิกาฮิเด 
โมริจะพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในคราวเดียวกัน
4.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558
5.  กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2557
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.  อนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็มซี 
อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด ("MCIC") บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด ("MCS") และบริษัท เอ็มซี พลาสติก
จำกัด ("MCP") โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ


 (นายชิกาฮิเด โมริ)
       กรรมการผู้จัดการใหญ่
?
เอกสารแนบท้าย

เรื่อง  :  การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "TCCC") 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อย
ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด ("MCIC") บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด ("MCS")
และบริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ("MCP") โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วันที่ทำรายการ: คาดว่าจะสำเร็จภายในเดือนมีนาคม 2558

2. ผู้เกี่ยวข้อง:
ผู้ขาย  :  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ  :  OG Corporation ("OG") บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนที่ 1-43, Miyahara 4-Chome, Yodogawa-ku, Osaka, 532-8555 ประเทศญี่ปุ่น และ
บริษัท โอจี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ("OGTL") บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
โดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนที่ 62 อาคารธนิยะ ชั้น 10 ห้อง 1007 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย (รวมเรียกว่า "ผู้ซื้อ")

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ:
TCCC จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ดังนี้:
1.  TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCIC ทั้งหมดจำนวน 457,470 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8735 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 439,530 หุ้น และ OGTL
เป็นจำนวน 17,940 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.9765 และ 0.8970 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
2.  TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCS ทั้งหมดจำนวน 255,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 245,000 หุ้น และ OGTL
เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000 และ 2.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
3.  TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCP ทั้งหมดจำนวน 255,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 245,000 หุ้น และ OGTL
เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000 และ 2.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
รายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยครั้งนี้จะทำให้ TCCC สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทราปิค 
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมโทร แทน จำกัด ซึ่ง TCCC เคยถือหุ้นผ่านบริษัท MCIC แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากการขายบริษัทย่อยนี้แล้ว TCCC ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000


?
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่าย

4.1.   บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด ("MCIC")

ประเภทของสินทรัพย์  :  หุ้นสามัญ
ที่อยู่ที่จดทะเบียน  :  180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีทั่วไป ตัวทำละลายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ 
และพลาสติก
จำนวนหุ้นทั้งหมด  :  2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้  :  หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  :  200,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:
(หน่วย: บาท)  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2555  2556  2557
สินทรัพย์รวม  1,868,552,726  1,806,462,450  2,003,705,317
หนี้สินรวม  1,496,086,863  1,428,104,663  1,608,645,198
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  372,465,863  378,357,787  395,060,119

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. MCS  603,000  30.1500  603,000  30.1500
2. MCP  500,000  25.0000  500,000  25.0000
3. TCCC  457,470  22.8735  -  -
4. OG  -  -  439,530  21.9765
5. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด  369,740  18.4870  369,740  18.4870
6. OGTL  -  -  17,940  0.8970
7. อื่นๆ  69,790  3.4895  69,790  3.4895
รวม  2,000,000  100.0000  2,000,000  100.0000

?
4.2.   บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด ("MCS")

ประเภทของสินทรัพย์  :  หุ้นสามัญ
ที่อยู่ที่จดทะเบียน  :  180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  นำเข้าและจัดจำหน่ายสารที่เป็นอันตราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด  :  500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้  :  หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  :  50,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:
(หน่วย: บาท)  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2555  2556  2557
สินทรัพย์รวม  82,830,291  78,520,256  75,890,624
หนี้สินรวม  5,642,039  374,500  202,814
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  77,188,252  78,145,756  75,687,810

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. TCCC  255,000  51.0000  -  -
2. OG  -  -  245,000  49.0000
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด  218,100  43.6200  218,100  43.6200
4. OGTL  -  -  10,000  2.0000
5. อื่นๆ  26,900  5.3800  26,900  5.3800
รวม  500,000  100.0000  500,000  100.0000


?
4.3.   บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ("MCP")

ประเภทของสินทรัพย์  :  หุ้นสามัญ
ที่อยู่ที่จดทะเบียน  :  822 หมู่ที่ 4 ซอย13 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  ธุรกิจพลาสติก ได้แก่ เม็ดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และแผ่นพลาสติก
จำนวนหุ้นทั้งหมด  :  500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้  :  หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  :  50,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:
(หน่วย: บาท)  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2555  2556  2557
Total Assets  350,117,092  477,737,234  373,815,637
Total Liabilities  227,374,795  350,861,819  248,377,547
Total Shareholders' Equity  122,742,297  126,875,415  125,438,090

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. TCCC  255,000  51.0000  -  -
2. OG  -  -  245,000  49.0000
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด  228,650  45.7300  228,650  45.7300
4. OGTL  -  -  10,000  2.0000
5. อื่นๆ  16,350  3.2700  16,350  3.2700
รวม  500,000  100.0000  500,000  100.0000

5. มูลค่าสิ่งตอบแทน:
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่าย ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่ายได้แก่ หุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท MCIC MCS และ MCP
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายในคราวเดียว ภายในต้นเดือนเมษายน
2558

6. มูลค่าของรายการ:
ตามที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯจะต้องทำการคำนวณขนาดรายการตาม 1) 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ 2)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมเรียกว่า "กฏเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยขนาดรายการของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยครั้งนี้
คิดเป็นร้อยละ 2.54 (คำนวณจากหลักเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์) ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากทั้ง 4
หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ หลักเกณฑ์กำไรสุทธิ หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
และหลักเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขนาดของรายการมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นผลทำให้บริษัทฯ
ที่จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้
ไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใต้กฏเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ถือเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

7. เหตุผลในการจำหน่ายสินทรัพย์
เนื่องจากบริษัทย่อย ได้แก่ MCIC MCS และ MCP มีธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจหลักของ TCCC 
และไม่มีความเกื้อหนุนกันในเชิงธุรกิจ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงเห็นควรที่จะจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย นอกจากนี้การจำหน่ายบริษัทย่อย
ยังก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ ที่จะสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ได้อีกด้วย
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 มี.ค. 2558
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 12 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 09 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 3.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 เม.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2558
วันประชุม                      : 27 มี.ค. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 12 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่  014/2558  

              25  กุมภาพันธ์  2558

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 และการเปิดเผยสารสนเทศ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.30 - 12.10 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1.  อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานและงบดุลบัญชีกำไร (ขาดทุน) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2557 
(ฉบับได้รับการสอบบัญชีแล้ว) เพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อไป
2.  เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีโดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ปี 2557 
ในส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท จำนวน
584,714,068 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,842,356.40 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
24 เมษายน 2558
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.  เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 9 ท่าน 
โดยเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
นายมาซาโตะ ทาเคอิ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจขจร นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
นายเออิจิ ฮามาดา นายจิโร่ นิชิยาม่า นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ และนายสุวิช สุวรุจิพร 
นอกจากนี้ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน
นายชิกาฮิเด โมริ รวมทั้งสิ้นเป็นคณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน โดยนายชิกาฮิเด 
โมริจะพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในคราวเดียวกัน
4.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
สถานที่ ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558
5.  กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2557
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.  อนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็มซี 
อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด ("MCIC") บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด ("MCS") และบริษัท เอ็มซี พลาสติก
จำกัด ("MCP") โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ


 (นายชิกาฮิเด โมริ)
       กรรมการผู้จัดการใหญ่
?
เอกสารแนบท้าย

เรื่อง  :  การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "TCCC") 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อย
ได้แก่ บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด ("MCIC") บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด ("MCS")
และบริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ("MCP") โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วันที่ทำรายการ: คาดว่าจะสำเร็จภายในเดือนมีนาคม 2558

2. ผู้เกี่ยวข้อง:
ผู้ขาย  :  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ  :  OG Corporation ("OG") บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนที่ 1-43, Miyahara 4-Chome, Yodogawa-ku, Osaka, 532-8555 ประเทศญี่ปุ่น และ
บริษัท โอจี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ("OGTL") บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
โดยมีที่อยู่ที่จดทะเบียนที่ 62 อาคารธนิยะ ชั้น 10 ห้อง 1007 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย (รวมเรียกว่า "ผู้ซื้อ")

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ:
TCCC จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทฯถืออยู่ในบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ดังนี้:
1.  TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCIC ทั้งหมดจำนวน 457,470 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8735 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 439,530 หุ้น และ OGTL
เป็นจำนวน 17,940 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.9765 และ 0.8970 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
2.  TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCS ทั้งหมดจำนวน 255,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 245,000 หุ้น และ OGTL
เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000 และ 2.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
3.  TCCC จะจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ใน MCP ทั้งหมดจำนวน 255,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ให้กับ OG เป็นจำนวน 245,000 หุ้น และ OGTL
เป็นจำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000 และ 2.0000 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ
รายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยครั้งนี้จะทำให้ TCCC สูญเสียสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เซ็นทราปิค 
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมโทร แทน จำกัด ซึ่ง TCCC เคยถือหุ้นผ่านบริษัท MCIC แต่อย่างไรก็ตาม
หลังจากการขายบริษัทย่อยนี้แล้ว TCCC ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.0000


?
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่าย

4.1.   บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำกัด ("MCIC")

ประเภทของสินทรัพย์  :  หุ้นสามัญ
ที่อยู่ที่จดทะเบียน  :  180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีทั่วไป ตัวทำละลายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งทอ 
และพลาสติก
จำนวนหุ้นทั้งหมด  :  2,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้  :  หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  :  200,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:
(หน่วย: บาท)  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2555  2556  2557
สินทรัพย์รวม  1,868,552,726  1,806,462,450  2,003,705,317
หนี้สินรวม  1,496,086,863  1,428,104,663  1,608,645,198
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  372,465,863  378,357,787  395,060,119

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. MCS  603,000  30.1500  603,000  30.1500
2. MCP  500,000  25.0000  500,000  25.0000
3. TCCC  457,470  22.8735  -  -
4. OG  -  -  439,530  21.9765
5. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด  369,740  18.4870  369,740  18.4870
6. OGTL  -  -  17,940  0.8970
7. อื่นๆ  69,790  3.4895  69,790  3.4895
รวม  2,000,000  100.0000  2,000,000  100.0000

?
4.2.   บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จำกัด ("MCS")

ประเภทของสินทรัพย์  :  หุ้นสามัญ
ที่อยู่ที่จดทะเบียน  :  180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  นำเข้าและจัดจำหน่ายสารที่เป็นอันตราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด  :  500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้  :  หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  :  50,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:
(หน่วย: บาท)  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2555  2556  2557
สินทรัพย์รวม  82,830,291  78,520,256  75,890,624
หนี้สินรวม  5,642,039  374,500  202,814
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  77,188,252  78,145,756  75,687,810

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. TCCC  255,000  51.0000  -  -
2. OG  -  -  245,000  49.0000
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด  218,100  43.6200  218,100  43.6200
4. OGTL  -  -  10,000  2.0000
5. อื่นๆ  26,900  5.3800  26,900  5.3800
รวม  500,000  100.0000  500,000  100.0000


?
4.3.   บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด ("MCP")

ประเภทของสินทรัพย์  :  หุ้นสามัญ
ที่อยู่ที่จดทะเบียน  :  822 หมู่ที่ 4 ซอย13 ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  :  ธุรกิจพลาสติก ได้แก่ เม็ดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก และแผ่นพลาสติก
จำนวนหุ้นทั้งหมด  :  500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้  :  หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  :  50,000,000 บาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ:
(หน่วย: บาท)  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
  2555  2556  2557
Total Assets  350,117,092  477,737,234  373,815,637
Total Liabilities  227,374,795  350,861,819  248,377,547
Total Shareholders' Equity  122,742,297  126,875,415  125,438,090

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น  ก่อนเข้าทำรายการ  หลังเข้าทำรายการ
  จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. TCCC  255,000  51.0000  -  -
2. OG  -  -  245,000  49.0000
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด  228,650  45.7300  228,650  45.7300
4. OGTL  -  -  10,000  2.0000
5. อื่นๆ  16,350  3.2700  16,350  3.2700
รวม  500,000  100.0000  500,000  100.0000

5. มูลค่าสิ่งตอบแทน:
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่าย ได้ถูกกำหนดบนพื้นฐานของการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่ายได้แก่ หุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท MCIC MCS และ MCP
มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายในคราวเดียว ภายในต้นเดือนเมษายน
2558

6. มูลค่าของรายการ:
ตามที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯจะต้องทำการคำนวณขนาดรายการตาม 1) 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ 2)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมเรียกว่า "กฏเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยขนาดรายการของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยครั้งนี้
คิดเป็นร้อยละ 2.54 (คำนวณจากหลักเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์) ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากทั้ง 4
หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ หลักเกณฑ์กำไรสุทธิ หลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
และหลักเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขนาดของรายการมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 เป็นผลทำให้บริษัทฯ
ที่จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้
ไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใต้กฏเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ถือเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

7. เหตุผลในการจำหน่ายสินทรัพย์
เนื่องจากบริษัทย่อย ได้แก่ MCIC MCS และ MCP มีธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจหลักของ TCCC 
และไม่มีความเกื้อหนุนกันในเชิงธุรกิจ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงเห็นควรที่จะจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย นอกจากนี้การจำหน่ายบริษัทย่อย
ยังก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ ที่จะสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้มากขึ้น
รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ ได้อีกด้วย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้