รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2558 08:56:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
หลักทรัพย์
VPO
แหล่งข่าว
VPO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
       บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2557     2556
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          93,827   121,011
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.11     0.15
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2557     2556
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         105,677   141,210
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.13     0.18
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      
   วันที่ 24 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 1,000 บาท 
เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิม 200,000 หุ้น เปลี่ยนเป็น 200,000,000 หุ้น วันที่
28 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 200,000,000 บาท เป็น 1,070,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ
เพิ่มจากเดิม 200,000,000 หุ้น เป็น 1,070,000,000 หุ้น วันที่ 29 เมษายน 2557 ได้ชำระทุนจดทะเบียน
เพิ่ม 600,000,000 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนบริษัท เพิ่มจาก 200,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท
เมื่อวันที่ 14 และ 17-18 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนจำนวน 140,000,000 หุ้น
และจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้ว 140,000,000 บาท ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ทำให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด 940,000,000 บาท  สรุป :
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ปี 2557 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ 940,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ปี 2556 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่นำมาคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของบริษัทสำหรับปี 2557 และ 2556
คิดเป็นจำนวน 816,109,589 หุ้น และ 800,000,000 หุ้น ตามลำดับ

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายวิทยา ชวนะนันท์ )
                  รองประธานกรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้