รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2558 21:18:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
ALUCON
แหล่งข่าว
ALUCON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2558
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 19 มี.ค. 2558
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 20 มี.ค. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2558
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 15 พ.ค. 2558
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ                      :
1. เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 (2558) 
พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลมีรายละเอียดดังนี้
  1. บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น
  2. ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ
431,999,860 บาท

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.พ. 2558
วันประชุม                      : 27 เม.ย. 2558
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มี.ค. 2558
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 20 มี.ค. 2558
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2558
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : MR211 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค
หมายเหตุ                      :
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 (2558) ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม.1 เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 (Record
Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 20 มีนาคม 2558

3. เสนอวาระการประชุมที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
พร้อมความเห็นคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 
2557
  ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 
ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2.   พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557
  ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 
และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
3.   พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม
สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
4.   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และการจ่ายปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหม
ายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปัน
ผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
    4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น
    4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ
431,999,860 บาท
โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
    5.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี้ 
นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์, นายศุภชัย หล่อวณิชย์, นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ และนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า 
กรรมการทั้งสี่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ
ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่
ออีกวาระหนึ่ง
6.   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2555
ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ
รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้
-  ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 600,000 บาท/คน/ปี
-  กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 350,000 บาท/คน/ปี
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
-  กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 200,000 บาท/คน/ปี
    7.   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,090,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้
 รายนามผู้สอบบัญชี      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์      8509 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 1 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557)
นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล    6105 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 1 ปี ปีพ.ศ. 2556)
นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์   4195
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้นอกจากนี้
ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 1,090,000 บาทต่อปีทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ
8.  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้