รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2558 08:38:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ SCN เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
หลักทรัพย์
SCN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : SCN
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ                      : พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 23 ก.พ. 2558
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 23 ก.พ. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 1,200,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 1,200,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 600,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 300,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 5.00
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่
ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV
ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV
ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ เช่น
ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ
หมายเหตุ                      :
- SCN เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ในวันที่ 16 -18 กุมภาพันธ์ 2558 
(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SCN จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________