รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2558 14:00:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ RICHY
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) (RICHY)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 17 ก.พ. 2558
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
เปิดเผยสารสนเทศสำคัญครบถ้วนแล้ว
______________________________________________________________________