รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2558 09:49:00
หัวข้อข่าว
การขึ้นเครื่องหมาย H
หลักทรัพย์
RICHY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - (RICHY)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 17 ก.พ. 2558
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
บริษัทไม่สามารถเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลได้
______________________________________________________________________