รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2558 18:14:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สินและการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุน
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 617/2558        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สินและการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุน

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บลจ. บัวหลวง") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งข้อมูล ดังนี้

1.  ทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

กองทุนรวม          มูลค่าทรัพย์สิน   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
                  (ล้านบาท)      (ล้านบาท)   ต่อหน่วยลงทุน (บาท)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน   60,001       55,014      10.0026
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

2.  การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
     จำนวน
         (คอร์กิโลเมตร)   กำหนดส่งมอบ          ราคาซื้อขาย

ทรัพย์สินเส้น   ไม่น้อยกว่า   วันที่ทำการซื้อขาย   จำนวน 45,527 ล้านบาทชำระ
ใยแก้วนำแสง   800,000    เสร็จสิ้น         ในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น
ในปัจจุบัน             (11 กุมภาพันธ์ 2558)  

ทรัพย์สินเส้น   ประมาณ   ทยอยส่งมอบภายใน    จำนวน 9,473 ล้านบาท ชำระ
ใยแก้วนำแสง  180,000   ระยะเวลา 2 ปีนับแต่     ในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น
ในอนาคต             วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น
                  โดยจะส่งมอบให้เดือนละ  ทั้งนี้ กองทุนหักค่าใช้จ่าย
                  ไม่น้อยกว่า 7,500      ในการติดตั้งทรัพย์สินเส้นใย
                  คอร์กิโลเมตร         แก้วนำแสงในอนาคตเพื่อ        
                     การส่งมอบในปีที่ 2 จำนวน
                                   350 ล้านบาท โดยนำเข้าบัญชี
                                   ที่เปิดในนามของ TTTBB ซึ่งมี
                                   ผู้แทนของกองทุนและผู้แทน
                                   ของ TTTBB เป็นผู้มีอำนาจ
                                   ร่วมในการลงนามสั่งจ่ายเงิน
                                   โดย TTTBB จะมีสิทธิเบิกถอน
                                   เงินออกจากบัญชีดังกล่าวได้
                                   เมื่อ TTTBB ได้ทำการส่งมอบ
                                   ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตาม
                                   ที่ตกลงกันให้ส่งมอบในปีที่ 1
                                   ครบถ้วนแล้ว

การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงโดยผู้ประเมินมูลค่า 2 ราย 
ดังต่อไปนี้

1.  บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด
2.  บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จำกัด

ราคาประเมินทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรกแยกตามผู้ประเมิน ได้ดังนี้

  ราคาประเมินตามโครงสร้างของกองทุน
                 (ล้านบาท)1
      บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล  บริษัท ซี.ไอ.ที.     มูลค่าที่กองทุนเข้าลงทุน
       (ประเทศไทย) จำกัด2   แอพเพรซัล จำกัด3       (ล้านบาท)4
    
วิธีรายได้       69,500      71,235

วิธีต้นทุนทดแทน    2,690       2,500
  
วิธีที่ผู้ประเมินเลือก  69,5005  71,2356          ไม่เกิน 57,750
ในการกำหนดมูลค่า
ยุติธรรมของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงซึ่งคือ
 วิธีรายได้

 หมายเหตุ:
1.   ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ (Income Approach) 
ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

2.   รายงานการประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 
วันที่ประเมินมูลค่า คือ 1 ธันวาคม 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570

3.   รายงานการประเมินโดยบริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จำกัด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 
วันที่ประเมินมูลค่า คือ 30 กันยายน 2557 โดยระยะเวลาประมาณการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569

4.   มูลค่าที่กองทุนเข้าลงทุนสุดท้ายขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งไม่เกิน 57,750 ล้านบาท

5.   บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด 
คำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงด้วยวิธีรายได้ (คำนวณจาก 980,000 คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ
69,500 ล้านบาท และด้วยวิธีต้นทุนทดแทน (คำนวณจาก 761,280 คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ 2,690 ล้านบาท
โดยที่บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด
มีความเห็นว่าวิธีรายได้เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากมุมมองของกองทุ
น

6.   บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จำกัด คำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงด้วยวิธีรายได้ 
(คำนวณจาก 980,000 คอร์กิโลเมตร)) เท่ากับ 71,235 ล้านบาท และด้วยวิธีต้นทุนทดแทน (คำนวณจาก 761,280
คอร์กิโลเมตร) เท่ากับ 2,500 ล้านบาท โดยที่บริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล จำกัด
มีความเห็นว่าวิธีรายได้เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเนื่องจากเป็นทรัพ
ย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้

3.  กำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน

1.  รอบระยะเวลาบัญชี        : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี

2.  รอบระยะเวลาบัญชีแรก      : 10 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 ธันวาคม 2558

3.  การเผยแพร่งบการเงิน  
   - งบการเงินรายไตรมาส     : ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
   - งบการเงินรายปี         : ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

4.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ        : ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส


    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

      ขอแสดงความนับถือ

     

                    (นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ)
                      รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้