รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2558 13:27:00
หัวข้อข่าว
ประธานกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 025/0258
  16 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง  ประธานกรรมการลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 
ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ เนื่องจาก นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ได้รับการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นสมาชิก      สภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
ทำให้มีภารกิจมาก โดยการลาออกมีผลตั้งแต่        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  (นายดนัย อมรพัชระ)
กรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้