รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2558 21:12:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคาของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ประกาศ

เรื่อง ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และสรุปการประเมินราคาของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)    
427,268,532.99  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
411,848,755.42  

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
5.7201

ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน  
สิทธิการเช่าบางส่วนบนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และสิทธิการเช่าอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด 
ภายในโครงการ "เออร์บานา หลังสวน" (Urbana Langsuan)

ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ประเมิน  
เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ และ/หรือ โรงแรม

ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน  
ตั้งอยู่ภายในอาคาร เออร์บานา หลังสวน เลขที่ 55 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับจากรายงานการสอบทานการประเมินค่า
402,000,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
รายงานลงวันที่ 10 เมษายน 2557

วิธีการสอบทานการประเมินค่า  
ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) 
โดยพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างรายได้ของทรัพย์สิน
โดยจะทำการประมาณการรายได้จากการดำเนินกิจการห้องพักให้เช่า และพื้นที่เช่าเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
แล้วหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลรวมของรายได้สุทธิในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
คูณด้วยอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Market Yield) จะได้มูลค่าของทรัพย์สิน

ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้   
ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2577

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-305-9800

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน **
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้