รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2558 09:01:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JASIF เริ่มซื้อขาย 16 กุมภาพันธ์ 2558
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน              : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
จัสมิน (JASIF)
ชื่อย่อ                        : JASIF
หมวดอุตสาหกรรม                   : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เทคโนโลยี
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 16 ก.พ. 2558
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 5,500,000,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : JASIF ลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) จำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตร (ส่งมอบ 800,000 คอร์กิโลเมตร ณ
วันซื้อขายเสร็จสิ้น) และอีก 180,000 คอร์กิโลเมตร ภายใน 2 ปี JASIF จัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินโดยให้
TTTBB เช่าเส้นใยแก้วนำแสงร้อยละ 80 ของเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ตามสัญญาเช่าหลักเป็นระยะเวลา 11 ปี
(สิ้นสุดวันที่ 22 ก.พ. 2569) และประกันรายได้ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20
ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี
จนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก)
บริษัทจัดการ                    : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย IPO : วันที่ 28 ม.ค. - 6 ก.พ. 2558
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ JASIF จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________