รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2558 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
หลักทรัพย์
TDEX
แหล่งข่าว
TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(TDEX) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ในส่วนของข้อกำหนดอื่นๆ โดยเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA
และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้กองทุนรวม
ซึ่งเป็นหนึ่งในการให้บริการธุรกรรมของสถาบันการเงิน ต้องเข้าผูกพันตนตามกฎหมาย FATCA
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวตามเอกสาร
ที่แนบมานี้

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว เป็นการกำหนดสิทธิ หน้าที่ของกองทุน บริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน  ซึ่งเกี่ยวกับการแสดงความเป็นสัญชาติอเมริกัน
รวมถึงหน้าที่ของบริษัทจัดการในการรายงานข้อมูลบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายต้องรายงาน
และการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย FATCA และ กฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888
 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้